PRIVACY VERKLARING V1.1 d.d. 2-7-2023

 

MW Financieel Coach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MW Financieel Coach verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MW Financieel Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je goederen en diensten te leveren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MW Financieel Coach neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MW Financieel coach) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MW Financieel Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens bewaren wij tot zes maanden na beëindiging van het traject (inclusief nazorg). De reden hiervan is dat wij het de cliënt gemakkelijk willen maken om bij een eventuele  terugval een vervolgtraject te starten. Het is dan niet nodig weer alle gegevens aan te leveren. Na beëindiging van het nazorgtraject en na een periode van   zes maanden zullen de gegevens dusdanig verouderd zijn dat ze niet meer relevant zijn op het moment dat er een nieuw traject wordt opgestart.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MW Financieel Coach verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MW Financieel Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MW Financieel Coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mariette@mwfinancieelcoach.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MW Financieel Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mariette@mwfinancieelcoach.nl

 

Wijziging Privacy verklaring
MW Financieel Coach behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. De meest actuele bijgewerkte versie van de Privacy verklaring vind je op deze website.